Antalya Büyükşehir Belediyesi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Menderes Mehmet Tevfik Türel
30 Mayıs 2015 Cumartesi
 
 
Belediye'nin Yetki ve Görevleri
Yetki Alanı
  İlçe Belediye Başkanlıkları
Organizasyon Şeması
Meclis Toplantıları
  Gündemler
  Kararlar
  Meclis Üyeleri
  Meclis Komisyonları
  Canlı Yayın
  Önceki Meclis Toplantıları
  Ocak 2015 Meclisi Toplantısı
  Büyükşehir Belediye Meclisi Olağanüstü Toplantısı
  Şubat 2015 Meclisi Toplantısı
  MART 2015 Meclisi Toplantısı
  2015 Mart Ayı Devam Meclisi Toplantısı
  NİSAN 2015 Meclis Toplantısı
  Nisan Ayı Meclisi Kararları ve Oylama Raporları
  NİSAN 2015 Meclisi Devam Toplantısı
  MAYIS 2015 Meclis Toplantısı
  Mayıs Ayı Meclisi Kararları ve Oylama Raporları
Encümen
ASAT
Birimler
Belediye Şirketleri
Belediye'nin Tarihçesi
  Eski Başkanlar
Etik Komisyonu
  Yönetmelik
  Etik Sözleşmesi
 
KURUMSAL  »  Birimler
     
Birimler
Yeni Sayfa 1
Atık Yönetimi ve İşletme Şube Müdürlüğü
 
Genel Tanıtım
Birim Haberleri
Birim Duyuruları
Mevzuat
Başvuru Rehberi
İş Süreçleri
Sık Sorulan Sorular
Fotoğraf Galerisi
Broşürler
 
Alo Atık Hattı
Diğer Birimler :
Yeni Sayfa 1
İletişim Bilgileri
Adres : Karaalioğlu Parkı İçi ANTALYA
Telefon : (0 242) 249 51 90
Faks : (0 242) 249 51 95
Birim Yöneticisi : Ünal GÖKSU (Şube Müdür V.)
Görev ve Sorumluluklar
(1) Büyükşehir katı atık yönetim planını yapmak, yaptırmak; katı atıkların 
kaynakta toplanması ve bertaraf sahasına kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden 
değerlendirilmesi (geri kazanımı), depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek, 
bu hizmetler için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.

(2) Çevre ve Orman Bakanlığınca hazırlanan “Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İşletme 
Formatı” doğrultusunda “İşletme Planını” hazırlamak, hazırlatmak.

(3) 2007/10 nolu Çevre ve Orman Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda; hizmet edilen 
bölgeyi ve mevsimleri temsil edecek şekilde yılda iki defa katı atık karakterizasyonu analizini 
yapmak; her yıl Şubat ayı sonuna kadar “Katı Atık Karakterizasyonu ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri 
Bilgi Güncelleme Formu” nu hazırlayarak Bakanlığa sunmak.

(4) Çeşitli sebeplerle imhası gereken katı atıkların ilgili mevzuata uygun olarak imha 
işlemlerini yürütmek, yürüttürmek.

(5) Antalya Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içinde bulunan ve  başkanlığımız 
sorumluluğu altında bulunan  bulvar, orta refüj, ana cadde, park, plaj, meydan  , genel kullanım 
alanları, mesire alanları ve kaldırımların temizlik hizmetlerini yapmak, yaptırmak. Temizlik ve/veya 
atık teslim hizmeti verilen alanlarda temizlik işlerini gerekli araç ve ekipmanları kullanarak, yeterli 
temizlik elemanı çalıştırarak, koordineli olarak yerine getirmek, atık teslim hizmeti verilen 
alanlardan toplanan atıkların depolama sahasına naklini sağlamak, sağlatmak.

(6) “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” esaslarına uygun olarak tıbbi atık taşıma 
araçlarına taşıma lisansı almak ve tıbbi atıkları tıbbi atık taşıma araçları ile geçici atık depolarından 
alarak bertaraf sahasına taşımak/taşıttırmak; tıbbi atık bertaraf/sterilizasyon tesislerini 
kurmak/kurdurmak; işletmek/işlettirmek.

(7) Birim tarafından gerçekleştirilen hizmetler ile ilgili işlerin yürütülmesi için gerekli 4734 
sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’ na göre Başkanlık 
Olur’u, Yaklaşık Maliyet, Bütçe Onayı, Teknik Şartname, Proje vb. belgelerinin hazırlanmasını 
sağlamak, Sözleşmesi imzalanan mal ve hizmet alım işlerinin; işin başlangıcından sonuna kadar 
sözleşmesine uygun olarak yürütülmesi için takibini ve kontrolünü sağlamak, ödemeye ilişkin gerekli 
evrakların düzenlenmesini sağlamak.

(8) Atıkların Geri kazanımı amacıyla tesisler kurmak, enerji elde edilmesine yönelik 
çalışmalar yapmak, yaptırmak. Yapılan tesisleri işletmek, işlettirmek.

(9) Katı Atık Yönetimi ile ilgili her türlü eğitim, toplantı, plan ve projeler yapmak, 
yaptırmak; uygulamak ve uygulatmak.

(10) Atıkların yönetimi ve bertarafı konularında teknik ve teknolojik gelişmeleri takip 
etmek, yurt dışı/içi eğitim, toplantı ve sempozyumlara katılım sağlamak.

(11) Müdürlüğe havalesi yapılan gerçek ve tüzel kişilerden gelen başvuru, talep ve 
dilekçeler doğrultusunda gerekli çalışmaları yaparak talep, başvuru ve dilekçe sahiplerinin 
bilgilendirilmesini sağlamak.

(12) Çevre Kanunu kapsamında yayımlanan atıklar ile ilgili;

a) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,

b) Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,

c) Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği,

ç) Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,

d) Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,

e) Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği,

f) Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,

g) Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

ğ) Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

h) Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği,

ı) Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik,

i) Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik, 

j)  Atık yönetimi Genel Esaslarına ilişkin Yönetmelik ile tanımlanan Büyükşehir 
Belediyesine ait görev ve yetkileri gerçekleştirmek. 

k)  Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan Kanun Hükmünde kararname, 
tebliğ, tüzük, genelge, ve yönerge hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak, sağlatmak. 

(13) Atık Yönetimi ve İşletme Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan makine ekipman 
araç bina ve tesislerin bakım onarım, tamir yenileme hurdaya ayırma araçlara ait iş ve işlemlerini 
yürütmek, Taşınır Mal yönetmeliği yükümlülüklerin sağlanak.

(14) Milli-dini bayramlar, açılış  - kapanış törenleri, konser, etkinlik, temel atma ve 
karşılama faaliyetlerinde  Atık Yönetimi ve İşletme Şube Müdürlüğü’nden talep edilen 
çalışmaların yapılmasını sağlamak, sağlatmak.  

(15) Müdürlüğün faaliyetleri neticesinde gelir kalemlerinin maliyet analizlerinin yapılarak 
belirlenmesi, Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmasının sağlanması, tahakkuk ve ödeme 
emir işlemlerinin gerçekleştirilmesi. 

(16) Atık Yönetimi ve İşletme Şube Müdürlüğü’ne ait müdürlük ve ambar ihtiyaçlarının 
belirlenmesi ve ihtiyaçların temininin sağlanması

(17) Müdürlüğün faaliyetleri esnasında oluşan hukuki süreçler ile ilgili olarak gerekli 
bilgi ve belgelerin hazırlanması

(18) Başkanlık makamınca talep edilmesi durumunda mevcut çalışmalar ile ilgili bilgi ve 
raporların hazırlanması, teknik konularda görüş bildirilmesi

(19) Büyükşehir belediyesi mücavir alan sınırları dahilinde oluşan atıkların bertarafına 
yönelik ALO ATIK HATTI üzerinden gelen talep ve şikayetlerin değerlendirilerek ve 
bilgilendirmek.

(20)  Büyükşehir belediyesi mücavir alan sınırları dahilinde sorumluluk alanlarında 
oluşan atıkların alımına yönelik uygun konteynır ve çöp sepeti gibi geçici depolama kaplarının 
temini, yenilenmesini sağlamak.
Bağlı Birimler
 
  © Copyright 2014 - Antalya Büyükşehir Belediyesi