Antalya Büyükşehir Belediyesi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Menderes Mehmet Tevfik Türel
25 Mayıs 2015 Pazartesi
 
 
Antalya Büyükşehir İletişim Merkezi
Bilgi Edinme
Başvuru Rehberi
Sık Sorulan Sorular
Yardım İhbar Formu
Gelir Tarifeleri
Büyükşehir Belediyesi Mevzuatı »
Raporlar
  Kamu Hizmetleri Standardı
  Stratejik Plan
  Performans Programı
  Faaliyet Raporları
  Sosyal Hizmet Uygulamaları
  Standart Dosya Planı
  Denetim Sonuçları
Resmi Gazete
Bağlantılar
 
BİLGİ HİZMETLERİ  »  Büyükşehir Belediyesi Mevzuatı
     
Büyükşehir Belediyesi Mevzuatı
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Standart Dosya Plan Genelgesi
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Taşınır Mal Yönetmeliği
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkın Yönetmelik
 
Danışman
Danışman
Danışman
Teknik Destek Şb.Md.
6245 Sayılı Harcırah Kanunu
Danışman
Danışman
Başdanışman
1.Hukuk Müşavirliği
1. Hukuk Müşavirliği ÇUEH Yönetmelik
Başkan Danışmanı
ASAT Genel Müdürlüğü
Başkan Danışmanları
Başkan Danışmanı
Başkan Danışmanı
Danışmanlar
İç Denetçi
İç Denetçi
İç Denetçi
İç Denetçi
Başkan Danışmanı
İç Denetim Birimi Başkanlığı
İç Denetim Birimi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
İç Denetim Koordinasyon Kurulu Mevzuatı
Başkan Danışmanı
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Teftiş Kurulu Başkanlığı ÇUEH Yönetmelik
Kent Konseyi Koordinasyon Bürosu
Özel Kalem Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü ÇUEH Yönetmelik
Protokol Şube Müdürlüğü
Başkan Danışmanı
 
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenmesi Hakkında Kanun
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ÇUEH Yönetmelik
Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik
Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelik
Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik
Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarılmasına Yardım Hakkında Yönetmelik
4628 Sayılı Enerji Piyasası Kanunu
5940 Sayılı İmar Kanunu ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat Görevleri Hakkında Kanun
Kadastro Kanunu
Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği
Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Yönetmeliği
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu İle Koruma Kurulları Yönetmeliği
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması Hakkında Yönetmelik
Toprak Koruma Kanunu
Yapı Denetim Kanunu
Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği
Planlama Şube Müdürlüğü
  2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
  2872 Sayılı Çevre Kanunu
  2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu
  3194 Sayılı İmar Kanunu
  3621 Sayılı Kıyı Kanunu
  5178 Mera Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
  5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu
  5578 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
  5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
  5812 Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
  6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
  6831 Sayılı Orman Kanunu
  775 Sayılı Gecekondu Kanunu
  Kıyı Kanununun Uygulanmasında Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
  Otopark Yönetmeliği
  Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
  3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu
  4342 Sayılı Mera Kanunu
  4628 Sayılı Enerji Piyasası Kanunu
  5226 ve 3386 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Getirdiği Değişiklikler
  5940 Sayılı İmar Kanunu ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat Görevleri Hakkında Kanun
  Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik
  Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
  İmar Kanunu 18 inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi İle İlgili Esaslar
  Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Yönetmeliği
  Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik
  Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik
  Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)Motorlu Karayolu Araçları İkmal ve Satış İstasyonları Hakkındaki Yönetmelik
  Toprak Koruma Kanunu
Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü
  2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
  3194 Sayılı İmar Kanunu
  3621 Sayılı Kıyı Kanunu
  5336 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun
  5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
  Alan Yönetimi ve Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri İle Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
  Büyükşehir Bel.içerisinde ilçe kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması hakkında kanun
  Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 3030 Sayılı Kanunun Uygulanması ile İlgili Yönetmelik
  Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
  Kesin İnşaat Yasağı Getirilen Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Sit Alanlarındaki Taşınmaz Malların Hazineye Ait Taşınmaz Mallar İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik
  Kıyı Kanunu Uygulaması Yönetmeliği
  Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
  Kıyı Kanununun Uygulanmasında Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
  Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme,Projelerinin Hazırlanması,Gösterimi Uygulaması,Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik
  Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
  Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik
  Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik
  Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik
  Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları Yönetmeliği
  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik
  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurulları Çalışmaları ile Koruma Yüksek Kuruluna Yapılacak İtirazlara Dair Yönetmelik
  Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelik
  Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik
  Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik
  Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik
  Otopark Yönetmeliği
  Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
  Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği
  Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  Tarihi Ve Bedii Değeri Olan Taşınmaz Malların Kiraya verilmesi Hakkında Yönetmelik
  Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik
  Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarılmasına Yardım Hakkında Yönetmelik
Nazım Plan Şube Müdürlüğü
  2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
  2872 Sayılı Çevre Kanunu
  2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu
  3194 Sayılı İmar Kanunu
  3621 Sayılı Kıyı Kanunu
  5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu
  775 Sayılı Gecekondu Kanunu
  Elektrik Piyasası Kanunu
  2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
  2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu
  3213 Sayılı Maden Kanunu
  4342 Sayılı Mera Kanunu
  4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
  4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
  Su Ürünleri Kanunu
  Toplu Konut Kanunu
  Zeytincilik Kanunu
Harita ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü
  12428 Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği
  18916 Sayılı İmar Kanununun 18 inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik
  20594 Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
  24448 Sayılı Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
  25876 Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği
  26199 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği
  2942- 4650 Kamulaştırma kanunu
  3194 Sayılı İmar Kanunu
  3621 Sayılı Kıyı Kanunu
  6831 Sayılı Orman Kanunu
  775 Sayılı Gecekondu Kanunu
  Harita ve İstimlak Şb.Müd.Gelir Tarifeleri Uyg.Yön.
  Kıyı Kanunu Uygulaması Yönetmeliği
  2981 Sayılı İmar Affı Kanunu
  3290 Sayılı Kanun
  Arazi ve Arsa Düzenleme Yönetmeliği
  Büyük Ölç.Har.ve Har.Bilgileri Üretim Yönetmeliği
  Kamulaştırma Kanunu

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Çocuk Kültür Merkezleri Yönergesi
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Çalışma Yönergesi
Antalya Büyükşehir Belediyesi Müzeler Yönetmeliği
Antalya Büyükşehir Belediyesi Turizm Müdürlüğü Yönetmeliği
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ÇUEH Yönetmelik
Kültür Şube Müdürlüğü
  Kültür Şube Müdürlüğü Yönetmeliği
Tiyatro Şube Müdürlüğü
  Tiyatro Şube Müdürlüğü ÇUEH Yönetmelik
  Birim Kalite Yönetmeliği
Konservatuvar Şube Müdürlüğü
  Konservatuvar Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
  Konservatuvar Kuruluş-Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği
  Disiplin Yönetmeliği
  İcra Heyeti Yönetmeliği
  Konservatuar Yönetmeliği
Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü
  3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun
  Çıraklık ve Yaygın Eğt. Gn. Müdürlüğüne Bağlı Halk Eğt. Merkezlerindeki Yöneticiler Dışında Görevli Diğer Personelin Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Belge ve Değerlendirmelere İlişkin Yönerge
  Kamu Kurum ve Kuruluşları Belediyeler Vakıflar Dernekler ve Meslek Odaları Tarafından MEB’in Denetim Ve Gözetiminde Ücretsiz Olarak Açılacak Yaygın Eğitim Amaçlı Kurslar Yönergesi
  Milli Eğitim Bakanlığı 13 Mayıs 2011 tarih ve 2205 sayılı Halk Eğitimi faaliyetlerinin uygulamasına dair yönergesi
  1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
  Mesleki Eğitim Kanunu
  Milli Eğitim Bakanlığı 10 Ocak 2001 tarih ve 011163 sayılı Yaygın Eğitim Amaçlı Kurslar Yönergesi
İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü
  Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
Temiz Enerji Şube Müdürlüğü
  28001 Sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik
  6094 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
  Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Aksamın Yurt içi İmalat Yönetmeliği
  Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ
  Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik
  Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkındaki Yönetmelik
  Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgar ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğ
  Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularına İlişkin Ölçüm Standardı Tebliği
  Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik

İtfaiye Dairesi Başkanlığı
İtfaiye Daire Başkanlığı Görev,Çalışma ve İç Hizmet Yönetmeliği
Belediye İtfaiye Yönetmeliği
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği
Müdahale Şube Müdürlüğü
Afet Koordinasyon Şube Müdürlüğü
  Afet Koordinasyon Merkezi (AFKOM) ÇUEH

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ÇUEH Yönetmelik
Kadın Çocuk Sağlığı ve Gelişim Merkezi
Sosyal Hizmetler Dai. Bşk. ÇUEH Yönetmelik
Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü
  Sosyal Yardım Yönetmeliği
  2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu
  5402 sayılı Denetim Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu
Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü
  Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği
Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü
  ENGELLİ VE ENGELLİ YAKINLARI SOSYAL TESİSİ VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
  Huzurevleri Yönetmeliği
  Yaşlı Bakım Hizmetleri
Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğü
  Çocuk Hakları Sözleşmesi
  Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği
  4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun
  4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
  4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu
  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
  Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği
Çocuk ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü
  Çocuk ve Gençlik Evleri Sosyal Tesisleri Yönetmeliği

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ÇUEH Yönetmelik
Yapım İşleri Şube Müdürlüğü
  2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
  3194 Sayılı İmar Kanunu
  506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
  2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkında Kanun
Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
  2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
  3194 Sayılı İmar Kanunu
  3621 Sayılı Kıyı Kanunu
  4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
  506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
  5393 Sayılı Belediye Kanunu
  5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
AYKOME Şube Müdürlüğü
  AYKOME Geçiş Hakkı Yönetmeliği
  Aykome Uygulama Yönetmeliği
  2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
  25333 sayılı Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımı Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
  2560 sayılı İSKİ Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
  26156 sayılı Telekomünikasyon Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş Hakkına İlişkin Yönetmelik
  26846 sayılı Anten ve Ortak Anten Sistem ve Tesislerinin Kurulması ve Kullandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
  2813 sayılı Telsiz Kanunu
  4046 sayılı Özelleştirme Kanunu
  4628 Sayılı Enerji Piyasası Kanunu
  4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu
  5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu
  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Kanun
Yatırımlar Şube Müdürlüğü
  2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
  3194 Sayılı İmar Kanunu
  506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
  2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkında Kanun
Etüd Proje Şube Müdürlüğü
  2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
  3194 Sayılı İmar Kanunu
  3621 Sayılı Kıyı Kanunu
  4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
  506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
  5393 Sayılı Belediye Kanunu
  5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı
Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü
  2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
  3194 Sayılı İmar Kanunu
  3621 Sayılı Kıyı Kanunu
  5336 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun
  5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
  Alan Yönetimi ve Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri İle Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
  Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 3030 Sayılı Kanunun Uygulanması ile İlgili Yönetmelik
  Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
  Kesin İnşaat Yasağı Getirilen Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Sit Alanlarındaki Taşınmaz Malların Hazineye Ait Taşınmaz Mallar İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik
  Kıyı Kanunu Uygulaması Yönetmeliği
  Kıyı Kanununun Uygulanmasında Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
  Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme,Projelerinin Hazırlanması,Gösterimi Uygulaması,Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik
  Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
  Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik
  Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik
  Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik
  Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları Yönetmeliği
  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik
  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurulları Çalışmaları ile Koruma Yüksek Kuruluna Yapılacak İtirazlara Dair Yönetmelik
  Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelik
  Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik
  Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik
  Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik
  Otopark Yönetmeliği
  Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
  Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği
  Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  Tarihi Ve Bedii Değeri Olan Taşınmaz Malların Kiraya verilmesi Hakkında Yönetmelik
  Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik
  Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarılmasına Yardım Hakkında Yönetmelik
İmar Şube Müdürlüğü
  25842 Sayılı Resmi Gazete ; Uygulama ve Denetim Büroları,Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş,İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
  2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
  3194 Sayılı İmar Kanunu
  3621 Sayılı Kıyı Kanunu
  4626 Sayılı EPDK Kanunu
  5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenmesi Hakkında Kanun
  5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
  6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
  6831 Sayılı Orman Kanunu
  775 Sayılı Gecekondu Kanunu
  Alan Yönetimi ve Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri İle Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
  Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 3030 Sayılı Kanunun Uygulanması ile İlgili Yönetmelik
  Devlet Memurları Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
  Hizmet Alımları Muayene Ve Kabul Yönetmeliği
  Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
  Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
  Kesin İnşaat Yasağı Getirilen Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Sit Alanlarındaki Taşınmaz Malların Hazineye Ait Taşınmaz Mallar İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik
  Kıyı Kanunu Uygulaması Yönetmeliği
  Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
  Kıyı Kanununun Uygulanmasında Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
  Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme,Projelerinin Hazırlanması,Gösterimi Uygulaması,Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik
  Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik
  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik
  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurulları Çalışmaları ile Koruma Yüksek Kuruluna Yapılacak İtirazlara Dair Yönetmelik
  Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelik
  Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik
  Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik
  Mal Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
  Otopark Yönetmeliği
  Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
  Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği
  Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  Tarihi Ve Bedii Değeri Olan Taşınmaz Malların Kiraya verilmesi Hakkında Yönetmelik
  Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik
  Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarılmasına Yardım Hakkında Yönetmelik
  4628 Sayılı Enerji Piyasası Kanunu
  4708 Sayılı Yapı Denetimi Kanunu
  9207 İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
  İmar Kanunu ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
  Mesire Yerleri Teknik İzahnamesi
  Mesire Yerleri Yönetmeliği
  Sığınak Yönetmeliği
  Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı ÇUEH

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Çevre Koruma ve Kontrol Dai.Bşk. ÇUEH Yönetmelik
Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü
  Hizmet İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği
  Peyzaj Mimarlığı Planlama İlkeleri
  Yapım işleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği
  Mal Alımı Denetim Muayene ve Kabul Yönetmeliği
  Merkezi Harcama Bütçeleri Yönetmeliği
  Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği
Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü
  - 5312 Sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerde Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahele ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun
  2872 Sayılı Çevre Kanunu
Atık Yönetimi ve İşletme Şube Müdürlüğü
  2872 Sayılı Çevre Kanunu
  Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği
  Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik
  Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
  Hizmet Alımları Muayene Ve Kabul Yönetmeliği
  Hizmet Alımlarına İlişkin fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar
  Kamu İhale Kurulu Düzenleyici Kararları
  Kamu İhale Tebliği
  Mal Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar
  Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
  Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
  Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
  Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
  Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik
  Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
  Hizmet alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
  İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğ
  İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik
  Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
  Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
  Su Kalitesi Kontrolü Yönetmeliği
  Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
  Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Laboratuvar Şube Müdürlüğü
  “TÜRKAK Akreditasyon Markası”nın TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşlarca kullanılmasına ilişkin şartlar (R10.06)
  Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 22nd
  TS EN ISO / IEC17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar ve çeşitli TSE standartları
  TÜRKAK Markalı Deney Raporları ve Kalibrasyon Sertifikalarına İlişkin Rehber (R20.18)
  Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelik
  1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu
  İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
  Mahalli Çevre Kurulu Kararları
  Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
  Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği (76/160/AB)

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
Fayton Taşımacılığı Uygulama Yönetmeliği
Otopark Yönetmeliği
Ticari Taksiler ve Taksi Durakları ÇUEH
Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği
Ulaşım Koordinasyon Merkezi Uygulama Yönetmeliği
Ulaşım Planlama ve Raylı sistem Dairesi Başkanlığı ÇUEH
Umum Servis Araçları Yönetmeliği
Mali ve İdari İşler Şube Müdürlüğü
  4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
  5393 Sayılı Belediye Kanunu
  Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
UKOME Şube Müdürlüğü
  Fayton Taşımacılığı Uygulama Yönetmeliği
  Otopark Yönetmeliği
  Ulaşım Koordinasyon Merkezi Uygulama Yönetmeliği
Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü
  Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği
Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğü
  Ticari Taksiler ve Taksi Durakları ÇUEH
  Umum Servis Araçları Yönetmeliği
Trafik Şube Müdürlüğü

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ÇUEH Yönetmeliği
Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü
  1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu
  21586 Tıbbi Atıkların Kontrolu Yönetmeliği
  3359 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
Mezarlıklar Şube Müdürlüğü
  Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ÇUEH Yönetmeliği
  Umumi Hıfzıssıha Kanunu
Veteriner Şube Müdürlüğü
  4934 sayılı Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
  5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
  5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri,Bitki Sağlığı,Gıda ve Yem Kanunu
  6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Dair Kanun
  Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları İle Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin Yönetmelik
  Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği
  Kabahatler Kanunu
  Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı Yönetmeliği
  Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik
  Tıbbi Atıkların Kontrolü
  Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği
  1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu
  Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Ağız ve Diş Sağlığı Şb.Md.
  Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Yönetmelik

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Basın Yayın Şube Müdürlüğü
  506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
  5187 Sayılı Basın Kanunu
  5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanını
  5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
  Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ÇUEH Yönetmelik
Uluslararası İlişkiler Şube Müdürlüğü
  6245 Sayılı Harcırah Kanunu ile 2005/62 Sayılı Yurtdışı Görevlendirmelerle İlgili Genelge

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ÇUEH Yönetmelik
Gelir Şube Müdürlüğü
  6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun
  213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
  2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
İlan ve Reklam Şube Müdürlüğü
  2013 İlan Reklam Yönetmeliği
  2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanunu
  3056 Sayılı Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
  4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
  4757 Sayılı İş Kanunu
  506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
  5302 Sayılı İl Özel İdare Kanunu
  5393 Sayılı Belediye Kanunu
  6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü
  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
  Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliği
Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
  İç Kontrol standartları Genelgesi
  Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
  Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik
  Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
  Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  TS EN ISO 90012008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı.pdf
İç Kontrol Şube Müdürlüğü
  Antalya Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü Yönergesi
  Ödeme Öncesi Ön Mali Kontrol Talimatı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı ÇUEH Yönetmelik
İşletme ve İştirakler Şube Müdürlüğü
  2008/31 Sayılı Mahalli İdare Şirketleri Genelgesi
  6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
Terminaller Şube Müdürlüğü
  2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
  4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Buna bağlı Karayolu Yönetmeliği
  5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve buna bağlı olarak çıkarılan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik
  5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
Yat Limanı ve Kaleiçi Şube Müdürlüğü
  2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Bilgi İşlem Dai.Bşk.ÇUEH Yönetmelik
Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
  506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
  6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
  5070 Sayılı e-imza Kanunu
  5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
  5651 Sayılı İnternet Yayın Hakkında Kanun

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü
  1734 Sayılı Yem Kanunu
  2872 Sayılı Çevre Kanunu
  4631Sayılı Hayvan Islahı Kanunu
  4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu
  5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
  5966 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
  6831 Sayılı Orman Kanunu
  Av ve Yaban Hayvanı Üretme Yeri ve İstasyonları ile Kurtarma Merkezlerinin Kuruluşu Yönetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik
  Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik
  Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması,Zararlarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  Hayvanat Bahçelerinin Kuruluşu ile Çalışma Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği
  İnsani Tüketim Amaçlı Sulara Hakkında Yönetmelik
  Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmeleri Yönetmeliği
  Nesli tehlike altında olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslar arası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin uygulanmasına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
  Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile İlgili Yönetmelik
  Yem Numunesi Alma Yönetmeliği
  Yem Yönetmeliği
  Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Yönetmeliği

İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ÇUEH Yönetmelik

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
6245 Sayılı Harcırah Kanunu
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ÇUEH Yönetmelik
Satınalma Şube Müdürlüğü
  6245 Sayılı Harcırah Kanunu
  Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
  Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği
İhale İşleri Şube Müdürlüğü
  4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
  4734 sayılı Kanununun dayandığı tüm Yönetmelik ve Tebliğler
  4757 Sayılı İş Kanunu
  5018 sayılı Kanununun dayandığı tüm yönetmelikler
  5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
  5393 Sayılı Belediye Kanunu
  6245 Sayılı Harcırah Kanunu
  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
  Resmi Gazete
Taşınır Mal Şube Müdürlüğü
  6245 Sayılı Harcırah Kanunu
  Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
  Taşınır Mal Şube Müdürlüğü Görev Ve Sorumlulukları
  Taşınır Mal Yönetmeliği
İdari İşler Şube Müdürlüğü
  6245 Sayılı Harcırah Kanunu

Zabıta Dairesi Başkanlığı
Belediye Zabıtası Emir ve Yasakları Tembihnamesi
Zabıta Dairesi Başkanlığı ÇUEH Yönetmelik
Zabıta Yönetmeliği
1. Zabıta Şube Müdürlüğü
  5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
  Zabıta Yönetmeliği
2. Zabıta Şube Müdürlüğü
  5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
  9207 İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü
  5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve buna bağlı olarak çıkarılan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik
  5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
  6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun
  6245 Sayılı Harcırah Kanunu
  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği.
  6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
  Hizmet İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği
  Taşınır Mal Yönetmeliği
  Yapım İşleri Genel Şartnamesi
  Yapım işleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği
  Mal Alımı Denetim Muayene ve Kabul Yönetmeliği
  Merkezi Harcama Bütçeleri Yönetmeliği
  Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği
Ruhsat Şube Müdürlüğü
  3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Ruhsatlarına Dair KHK' nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun
  394 Sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun
  ABB Sınırları Dahilinde Karayolu Üzeri Park Yerleri, Parkmetre, Parkomatlı Park Yerleri, Genel ve Bölge Otoparkları Hakkında Yönetmelik
  Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
  9207 İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
Toptancı Haller Şube Müdürlüğü
  5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
  Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Haller Hakkında Yönetmelik
  Toptancı Hal Şube Müdürlüğü ÇUEH Yönetmelik
  Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelik

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Emlak Şube Müdürlüğü
  2942- 4650 Kamulaştırma kanunu
  2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu
  2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
  2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu
  3194 Sayılı İmar Kanunu
  3290 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak İşlemler Hakkında 2981 Sayılı Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
  6245 Sayılı Harcırah Kanunu
  6831 Sayılı Orman Kanunu
  775 Sayılı Gecekondu Kanunu
  Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
  Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik
  Kamu Konutları Yönetmeliği
  Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Personel Şube Müdürlüğü
  506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
  5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Eğitim Şube Müdürlüğü
  Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Yazı İşleri ve Kararlar Dai. Bşk ÇUEH
Yazı İşleri Şube Müdürlüğü
  2972 Sayılı Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun
  Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği
Evrak İşleri Şube Müdürlüğü
  Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Arşiv Şube Müdürlüğü
  3473 Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
  24682 Sayılı Devlet Arş. Araştırma Esasları
Evlendirme Memurluğu
  4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
  Evlendirme Yönetmeliği

  © Copyright 2014 - Antalya Büyükşehir Belediyesi